Αρχική Σελίδα Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Προτάσεις για χρηματοδότηση στα πλαίσια του INTERREG IV

 

Στα πλαίσια του προγράμματος εδαφικής συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013, η Νομαρχία Ηλείας υπέβαλε 10 προτάσεις, οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο του ελέγχου από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή.

 

 

Πρόταση προς υποβολή

Σύντομη Περιγραφή

Προϋπσμός

Leader

Partners


Network: Women in Action

(Δίκτυο: Γυναίκες σε Δράση)


Το προτεινόμενο έργο, με τη δημιουργία του Δικτύου «Γυναίκες σε Δράση» θα συμβάλλει καθοριστικά στην καταπολέμηση της γυναικείας υποαπασχόλησης, στη πρακτική στήριξή τους για είσοδο ή επανένταξη στην αγορά εργασίας, ώστε να συνδυάζουν τις επαγγελματικές και οικογενειακές υποχρεώσεις τους. Στο Δίκτυο θα ενταχθούν και γυναίκες που είναι ενεργές στην αγορά εργασίας (επαγγελματίες, στελέχη, επιχειρηματίες κλπ.) οι οποίες θα λειτουργούν ως μέντορες για τις γυναίκες που αναζητούν καθοδήγηση, κινητοποίηση και υποστήριξη προκειμένου να αξιοποιήσουν ευκαιρίες απασχόλησης σε τοπικό ή διασυνοριακό επίπεδο.

500.000

288.500


PREFECTURE OF ILIA

(ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΛΕΙΑΣ )

 • Provincia di Lecce

(ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΛΕΤΣΕ)


 • Prefecture of Preveza

(ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ)


 • Public Benefit Municipal Company for the Cultural Tourism Economic & Social Development οf Lefkada

(ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΟΦΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ)

Greek-Italian Commodities Marketplace: Observatory – Stock Exchange of Agricultural Products


(Ελληνο-Ιταλικό Commodities Marketplace: Παρατηρητήριο - " Χρηματιστήριο"  αγροτικών προϊόντων)

Μέσω του προτεινόμενου έργου, οι συνεργαζόμενοι φορείς θα δημιουργήσουν το Ελληνο-Ιταλικό Παρατηρητήριο – Χρηματιστήριο Αγροτικών Προϊόντων, μια καινοτόμα διακρατική δομή στήριξης της αγροτικής οικονομίας και δικτύωσης παραγωγών και εμπόρων, ακολουθώντας τις επιταγές της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής που προωθεί η Ε.Ε. για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ενίσχυση της αγοράς και της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών προϊόντων. Το «Παρατηρητήριο – Χρηματιστήριο» αγροτικών προϊόντων θα αξιοποιεί υφιστάμενες δομές, δοκιμασμένες διεθνώς μεθοδολογίες και σύγχρονα εργαλεία που θα τεθούν στη διάθεση των αγροτών, των παραγωγών, των εμπόρων και των καταναλωτών.

Στο πλαίσιο του έργου θα δημιουργηθεί μια κεντρική αγορά-«χρηματιστήριο» αγροτικών προϊόντων, στην οποία θα διαμορφώνονται ελεύθερα οι τιμές των προϊόντων με βάση την πραγματική προσφορά, τη ζήτηση και την εποχικότητα και θα πραγματοποιούνται κεντροποιημένα όλες οι συναλλαγές μεταξύ παραγωγών και εμπόρων.

700.000

400.000


PREFECTURE OF ILIA

(ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΛΕΙΑΣ)

 • Provincia di Lecce

(ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΛΕΤΣΕ)


 • Prefecture of Preveza

(ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ)

Subsoil & Groundwater Management System


(Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ρύπανσης) Υπεδάφους

Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ρύπανσης του υπεδάφους. Αποτέλεσμα του συστήματος διαχείρισης θα είναι:

 • η παρακολούθηση και καταγραφή της ρύπανσης του υπεδάφους από γεωργικές, βιομηχανικές και αστικές χρήσεις καθώς και από έκτακτα φυσικά συμβάντα (πυρκαγιές, σεισμοί, κλπ.)
 • η διερεύνηση ύπαρξης χημικών ενώσεων ή ιχνοστοιχείων ευεργετικών για τις καλλιέργειες καθώς και την ενίσχυση της παρουσίας τους όπου χρειάζονται.


1.000.000

500.000

PREFECTURE OF ILIA

(ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΛΕΙΑΣ)

 • Provincia di Taranto

(ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΤΑΡΑΝΤΟ)


 • Prefecture of Preveza

(ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ)

Holy Oil & Wine:

Products’ Local History

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας προτείνεται το έργο «Holy Oil & Wine», ως βάση για αμοιβαία συνεργασία, δικτύωση και προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης των περιοχών παρέμβασης. Κεντρική ιδέα του έργου αποτελεί η μοναστηριακή διατροφή, καθώς και η χρήση του κρασιού και του λαδιού στη θρησκευτική λατρεία.

Μέσω της εδαφικής συνεργασίας των περιοχών παρέμβασης του προγράμματος, το παρόν έργο επιδιώκει να αναδείξει την παραγωγή κρασιού και λαδιού, καθώς και την ιδιαίτερη μοναστηριακή κουζίνα, ως πολιτισμικά στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν, αλλά και διαφοροποιούν τις γεωγραφικές περιοχές.


2.000.000

670.000

PREFECTURE OF ILIA

(ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΛΕΙΑΣ )

 • Solidarity - NGO of the Church of Greece

(ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ-ΜΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ )


 • Prefecture of Preveza

(ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ)


 • Province of Lecce

(ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΛΕΤΣΕ)


 • Academy of Athens – Hellenic Folklore Research Centre

(ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΑΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ –ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ)

Green Economy Infoshop [GEI]: Green Economy Infoshop [GEI]: Information Center for Green Economy for strengthening the environmental cooperation between Greece and Italy


(Κέντρο Πληροφόρησης Πράσινης Ανάπτυξης για την Ενδυνάμωση της Χωρικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας)

Το Κέντρο Πληροφόρησης Πράσινης Ανάπτυξης (ΚεΠΠΑ) θα είναι ένα διαδραστικό κέντρο επικοινωνίας το οποίο:

 • Θα συμβουλεύει επιχειρήσεις στη χρήση περιβαλλοντικών τεχνολογιών (βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες, μεθόδους μείωσης των αποβλήτων κλπ.) και μεθόδων εκσυγχρονισμού (π.χ. ελαχιστοποίηση αποβλήτων).
 • Θα εκπαιδεύει μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στην απόκτηση χρήσιμων στοιχείων από πολύπλοκη τεχνική βιβλιογραφία για τη βελτίωση της παραγωγικής τους διαδικασίας χρησιμοποιώντας διαδραστικά εργαλεία και προσομοιώνοντας το «πράσινο εργοστάσιο»
 • Θα ενημερώνει τους πολίτες για τους τρόπους που μπορούν να «πρασινίσουν» το νοικοκυριό τους
 • Θα προωθήσει περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (π.χ. ανακύκλωση αποβλήτων, επαναχρησιμοποίηση νερού κλπ.)


1.600.000

500.000

UNIVERSITY OF PATRAS

(ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ )

 • PROVINCE OF LECCE

(ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΛΕΤΣΕ)


 • PREFECTURE OF PREVEZA

(ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ)


 • PREFECTURE OF ILIA

(ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΛΕΙΑΣ )

Δημιουργία Δικτύου Ενημέρωσης και Ψυχολογικής Υποστήριξης για Άτομα με Σπάνια Νοσήματα

(Development of an Information and Psychological Support Network for Rare Disease Patients – RARE)

Με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των περιοχών παρέμβασης, το παρόν έργο αποσκοπεί στον εντοπισμό των αναγκών και στην ανάπτυξη κατάλληλης οργανωτικής υποδομής, μηχανισμών υποστήριξης και καινοτόμων υπηρεσιών που θα στοχεύουν στην υποστήριξη ατόμων που νοσούν από σπάνιες ασθένειες. Η διακρατική συνεργασία θα ενδυναμώσει την ανταλλαγή εμπειριών και θα δώσει στις τοπικές κοινωνίες κίνητρα για να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με την αντιμετώπιση των Σπάνιων Νοσημάτων που στις περισσότερες περιπτώσεις αλλάζουν ριζικά τις καθημερινές συνήθειες, τον τρόπο και την ποιότητα ζωής των ατόμων που νοσούν και τις οικογένειές τους.


1.000.000

400.000

PREFECTURE OF ILIA

(ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΛΕΙΑΣ)

 • PREFECTURE OF PREVEZA (ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ)


 • UNIVERSITY OF PATRAS (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)


 • PROVINCIA DI TARANTO (ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΤΑΡΑΝΤΟ)


Information-provision, Prevention, and Treatment of Important Medical Conditions for Public Health via Management, Diffusion, and Collaboration about Medical, Epidemiological, Economic and Social Data

(Ενημέρωση, Πρόληψη και Αντιμετώπιση Παθήσεων Σημαντικών για τη Δημόσια Υγεία μέσω της Διαχείρισης, Διάχυσης και Συνεργασίας για Ιατρικά, Επιδημιολογικά, Οικονομικά και Κοινωνικά Δεδομένα)

Με βάση τις εντοπισμένες ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των περιοχών παρέμβασης, το παρόν έργο αποσκοπεί στην υποστήριξη των πολιτικών Δημόσιας Υγείας αναφορικά με παθήσεις που επηρεάζουν μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού όπως ο καρκίνος, τα καρδιαγγειακά νοσήματα και τα νοσήματα που σχετίζονται με τη διατροφή όπως ο διαβήτης. Η διακρατική συνεργασία θα ενδυναμώσει την ανταλλαγή εμπειριών και θα δώσει στις τοπικές κοινωνίες κίνητρα για να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με την πρόληψη των σοβαρών αυτών ασθενειών που σε πολλές περιπτώσεις σχετίζονται με τις καθημερινές συνήθειες και τον τρόπο ζωής. Η ουσιαστική και επιστημονική τεκμηριωμένη ενημέρωση μπορεί να συνεισφέρει ουσιαστικά στη βελτίωση των δεικτών δημόσιας υγείας στις περιοχές παρέμβασης.


1.000.000

250.000

UNIVERSITY OF PATRAS

(ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)

 • PREFECTURE OF PREVEZA

(ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ)


 • PROVINCIA DI TARANTO

(ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΤΑΡΑΝΤΟ)


 • PREFECTURE OF ILIA

(ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΛΕΙΑΣ)

Recording, documentation, promotion and distribution of the aromatic and therapeutic herbs, plants and plant products

(Καταγραφή, τεκμηρίωση, προβολή και διακίνηση αρωματικών και θεραπευτικών βοτάνων και φυτών και φυτικών προϊόντων)

Βασικό στόχο και επιδίωξη του παρόντος έργου συνιστά η ανάδειξη σε εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο των φαρμακευτικών και κοσμετολογικών ιδιοτήτων που έχουν συγκεκριμένα φυτά και βότανα αποσκοπώντας αφενός μεν στην πληρέστερη και ολοκληρωμένη ενημέρωση του πληθυσμού αναφορικά με τις ευεργετικές ιδιότητες τις οποίες έχουν και αφετέρου στην ενίσχυση της ζήτησης (εγχώριας και μη) για επιλεγμένα προϊόντα που έχουν σαν βάση τους φυτά και βότανα. Ιδιαίτερα στην εποχή μας που η οικολογική συνείδηση και η ανάγκη χρήσης αγνών προιόντων κάνουν τα προιόντα από βότανα ιδιαίτερα ελκυστικά στον καταναλωτή, το προτεινόμενο έργο θα προωθήσει την προβολή των βοτάνων και των προιόντων που κατασκευάζονται από αυτά.


1.000.000

300.000


PREFECTURE OF ILIA

(ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΛΕΙΑΣ )

 • University

of Patras

(ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)

 • Provincia di Taranto

(ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΤΑΡΑΝΤΟ)


 • Prefecture of Preveza (ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ)
 • Academy of Athens(ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΑΣ)

Αποκατάσταση και Επανάχρηση του κτηρίου ΑΣΟ Πύργου

(The rehabilitation/rennovation and re-use of the Raisin Organisation S.A. building in Pyrgos – Ilia: A cultural and educational centre for Greece & Italy)

Στόχος της αποκατάστασης και επανάχρησης του κτιριακού συγκροτήματος του πρώην Ανωνύμου Σταφιδικού Οργανισμού στον Πύργο Ηλείας, είναι η αφενός η δομική αποκατάσταση και διατήρηση του κελύφους των κτιρίων του συγκροτήματος που αποτελεί μέρος της ιστορίας και του αρχιτεκτονικού πλούτου της πόλης του Πύργου, και αφετέρου η αξιοποίησή του με την δημιουργία ενός Πολυχώρου με εκπαιδευτικές, πολιτιστικές, τεχνολογικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

2.000.000

1.800.000

PREFECTURE OF ILIA

(ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΛΕΙΑΣ)

 • Provincia di Lecce

(ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΛΕΤΣΕ)

Experiential Museum of Byzantine Treasures


(Βιωματικό μουσείο Βυζαντινών Θησαυρών)

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας προτείνεται το έργο για τη δημιουργία «Βιωματικού Μουσείου Βυζαντινών Θησαυρών», ως βάση για αμοιβαία συνεργασία, δικτύωση και προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης των περιοχών παρέμβασης. Το βιωματικό μουσείο επιδιώκει να συναρπάσει τον επισκέπτη από την πρώτη ματιά μέχρι την έξοδό του. Το βασικό στοιχείο ενός μουσείου που θέλει να ενθουσιάσει τους επισκέπτες του είναι η πρόκληση επιθυμίας για μάθηση και για περισσότερες γνώσεις. Το βιωματικό μουσείο, λοιπόν, ενεργοποιεί όλες τις αισθήσεις,  μπορεί να διηγηθεί ενδιαφέρουσες ιστορίες και να ξαναζωντανέψει γνωστά γεγονότα, μεταβάλλοντας την επίσκεψη σε πραγματικό βίωμα.


2.000.000

870.000

PREFECTURE OF ILIA

(ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΛΕΙΑΣ )

 • Province of Lecce

(ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΛΕΤΣΕ)

 • Prefecture of Preveza

(ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ)

 • Solidarity - NGO of the Church of Greece

(ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ-ΜΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ )


Όλες οι προτάσεις βρίσκονται στο στάδιο επεξεργασίας από τη Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος.

 
Τελευταία Νέα
19/11/2010 , Δελτία Τύπου/Ανακοινώσεις

Who's Online
Έχουμε 19 επισκέπτες συνδεδεμένους
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση